ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ลันเตา 4วัน3คืน

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ลันเตา 4วัน3คืน
ราคา: 13,999 บาท
รหัสทัวร์: HKG26 ZG HX LUNTAO 4D3N


รหัสโปรแกรมHKG26 ZG HX LUNTAO 4D3N
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ลันเตา 4วัน3คืน

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
วันที่สอง        เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
                     ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา

วันที่สาม        ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า
                     โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล
                     ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่

วันที่สี่            นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง
 
รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
9-12 พฤศจิกายน 2560 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
10-13 พฤศจิกายน2560 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
16-19 พฤศจิกายน2560 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
17-20 พฤศจิกายน2560 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
23-27 พฤศจิกายน2560 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
24-27 พฤศจิกายน2560 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
30 พ.ย. 3 ธ.ค. 2560 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
7-10 ธันวาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
8-11 ธันวาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
16,999 16,999 15,999 3,500
15-18 ธันวาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
21-24 ธันวาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
12-15 มกราคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
18-21 มกราคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
19-22 มกราคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
26-29 มกราคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
1-4 กุมภาพันธ์ 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
2-5 กุมภาพันธ์ 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
9-12 กุมภาพันธ์ 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
15-18 กุมภาพันธ์ 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
16-19 กุมภาพันธ์ 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
2-5 มีนาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
8-11 มีนาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
9-12 มีนาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
15-18 มีนาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
16-19 มีนาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
23-26 มีนาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
30 มี.ค. 2 เม.ย. 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>