ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน2คืน
ราคา: 8,999 บาท
รหัสทัวร์: HK BT HKG001 3D2N EK

รหัสโปรแกรม : HK BT HKG001 3D2N EK


กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น           
วันที่สอง        เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
วันที่สาม        วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ

 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
15 ก.ย. 61 17 ก.ย. 61 8,999 8,999 8,999 3,500
16 ก.ย. 61 18 ก.ย. 61 8,999 8,999 8,999 3,500
03 ต.ค. 61 05 ต.ค. 61 9,999 9,999 9,999 3,500
16 ต.ค. 61 18 ต.ค. 61 9,999 9,999 9,999 3,500
01 พ.ย. 61 03 พ.ย. 61 9,999 9,999 9,999 3,500
07 พ.ย. 61 09 พ.ย. 61 8,999 8,999 8,999 3,500
15 พ.ย. 61 17 พ.ย. 61 9,999 9,999 9,999 3,500
18 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 9,999 9,999 9,999 3,500
28 พ.ย. 61 30 พ.ย. 61 8,999 8,999 8,999 3,500<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>