ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน
ราคา: 14,999 บาท
รหัสทัวร์: HK ZG HKG26 4D3N HX

รหัสโปรแกรม : HK ZG HKG26 4D3N HX


กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
วันที่สอง       เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
วันที่สาม       ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –
                    ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่

วันที่สี่           นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
13 – 16 กรกฎาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)
15,999 15,999 14,999 3,500
20 – 23 กรกฎาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)
15,999 15,999 14,999 3,500
27 – 30 กรกฎาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)
19,999 19,999 18,999 3,500
03 – 06 สิงหาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)
15,999 15,999 14,999 3,500
10 – 13 สิงหาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)
19,999 19,999 18,999 3,500
17 – 20 สิงหาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)
15,999 15,999 14,999 3,500
24 – 27 สิงหาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)
15,999 15,999 14,999 3,500
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 61 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)
15,999 15,999 14,999 3,500
07 – 10 กันยายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)
15,999 15,999 14,999 3,500
14 – 17 กันยายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)
15,999 15,999 14,999 3,500
21 – 24 กันยายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)
15,999 15,999 14,999 3,500
11 – 14 ตุลาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
19 – 22 ตุลาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)
15,999 15,999 14,999 3,500
25 – 28 ตุลาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)
15,999 15,999 14,999 3,500
26 – 29 ตุลาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 3,500
27 – 29 ตุลาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 3,500 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>