ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ9วัด 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ9วัด 3วัน2คืน
ราคา: 17,900 บาท
รหัสทัวร์: HK PHD HONGKOK CHARMING 3D2N CX


รหัสโปรแกรม HK PHD HONGKOK CHARMING 3D2N CX 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท  

วันที่สอง       วัดหยวนหยวน -วัดแชกุงหมิว- วัดหวังต้าเซียน –วัดนางชี –โรงงานจิวเวอรี่-ร้านหยก

                  - วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)-เจ้าแม่ทับทิมวัดเทียนโห่ว–Symphony of Light 

วันที่สาม       รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level) -วัดเจ้าพ่อกวนอู – อิสระช้อปปิ้งถนนาธาน– กรุงเทพฯ  


อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ไฟลท์บิน ผู้ใหญ่ เด็ก
เสริมเตียง
เด็ก
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
22-24 มิ.ย.61 ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX617(21.15-23.15)
17,900 17,900 16,900 4,500
29 มิ.ย. – 1 ก.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX617(21.15-23.15)
17,900 17,900 16,900 4,500
6-8 ก.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX617(21.15-23.15)
17,900 17,900 16,900 4,500
12-14 ก.ค.61 ขาไป    CX616(06.40-10.25)
ขากลับ  CX617(21.15-23.15)
17,900 17,900 16,900 4,500
19-21 ก.ค.61 ขาไป    CX616(06.40-10.25)
ขากลับ  CX613(17.55-20.00)
17,900 17,900 16,900 4,500
 
20-22 ก.ค.61
 
ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX617(21.15-23.15)
 
17,900
 
17,900
 
16,900
 
4,500
3-5 ส.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX709(22.25-00.15+1)
17,900 17,900 16,900 4,500
10-12 ส.ค.61
**วันแม่แห่งชาติ**
ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX709(22.25-00.15+1)
21,900 21,900 20,900 5,500
17-19 ส.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX709(22.25-00.15+1)
17,900 17,900 16,900 4,500
24-26 ส.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX709(22.25-00.15+1)
17,900 17,900 16,900 4,500
31 ส.ค. – 2 ก.ย.61 ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX709(22.25-00.15+1)
17,900 17,900 16,900 4,500
6-8 ก.ย.61 ขาไป    CX616(06.40-10.25)
ขากลับ  CX617(21.30-23.25)
17,900 17,900 16,900 4,500
7-9 ก.ย.61 ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX709(22.25-00.15+1)
17,900 17,900 16,900 4,500
14-16 ก.ย.61 ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX709(22.25-00.15+1)
17,900 17,900 16,900 4,500
21-23 ก.ย.61 ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX709(22.25-00.15+1)
 
17,900 17,900 16,900 4,500
5-7 ต.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX703(19.50-21.45)
18,900 18,900 17,900 5,000
12-14 ต.ค.61
**วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9**
ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX709(22.25-00.15+1)
21,900 21,900 20,900 5,500
13-15 ต.ค.61
**วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9**
ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX709(22.25-00.15+1)
21,900 21,900 20,900 5,500
19-21 ต.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX703(19.50-21.45)
18,900 18,900 17,900 5,000
20-22 ต.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX709(22.25-00.15+1)
19,900 19,900 18,900 5,000
21-23 ต.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX617(21.15-23.15)
18,900 18,900 17,900 5,000
26-28 ต.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-12.10)
ขากลับ  CX617(21.15-23.15)
18,900 18,900 17,900 5,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>