ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน
ราคา: 9,999 บาท
รหัสทัวร์: HK ZG HKG19 3D2N EK

รหัสโปรแกรม : HK ZG HKG19 3D2N EK


กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
วันที่สอง       เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
วันที่สาม       จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ


อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
01 – 03 กันยายน 2561 9,999 3,500
08 – 10 กันยายน 2561 9,999 3,500
15 – 17 กันยายน 2561 9,999 3,500
22 – 24 กันยายน 2561 9,999 3,500
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>