ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน
ราคา: 17,900 บาท
รหัสทัวร์: HK BT HKG03CX 3D2N CX

รหัสโปรแกรม HK BT HKG03CX 3D2N CX
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วันที่สอง วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย - Avenue of Stare
วันที่สาม  สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
02 มิ.ย. 61 04 มิ.ย. 61 CX654/CX709 17,900 17,900 16,900 5,500
23 มิ.ย. 61 25 มิ.ย. 61 CX654/CX617 17,900 17,900 16,900 5,500
29 มิ.ย. 61 01 ก.ค. 61 CX654/CX709 17,900 17,900 16,900 5,500
14 ก.ค. 61 16 ก.ค. 61 CX654/CX617 17,900 17,900 16,900 5,500
09 ส.ค. 61 11 ส.ค. 61 CX654/CX617 18,900 18,900 17,900 5,500
16 ส.ค. 61 18 ส.ค. 61 CX654/CX617 17,900 17,900 16,900 5,500
23 ส.ค. 61 25 ส.ค. 61 CX654/CX617 17,900 17,900 16,900 5,500
25 ส.ค. 61 27 ส.ค. 61 CX654/CX617 17,900 17,900 16,900 5,500
30 ส.ค. 61 01 ก.ย. 61 CX654/CX617 17,900 17,900 16,900 5,500
08 ก.ย. 61 10 ก.ย. 61 CX654/CX709 17,900 17,900 16,900 5,500
22 ก.ย. 61 24 ก.ย. 61 CX654/CX709 17,900 17,900 16,900 5,500
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>