ทัวร์ฮ่องกง กวางเจาเทรนเเฟร์ 5วัน4คืน

ทัวร์ฮ่องกง กวางเจาเทรนเเฟร์ 5วัน4คืน
ราคา: 19,900 บาท
รหัสทัวร์: HK PHD PHO6 CANTONFAIR 5D4N EK

รหัสโปรแกรม : HK PHD PHO6 CANTONFAIR 5D4N EK

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
วันที่สอง        ร้านค้ารัฐบาลจีน - กวางเจา – อิสระช้อปปิ้งย่านซ่างเซี่ยจิ่ว
วันที่สาม        งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 (เต็มวัน) – บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
วันที่สี่            งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 – เซินเจิ้น – ชมโชว์ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม
วันที่ห้า          เซินเจิ้น – ฮ่องกง -วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – อิสระช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ห้องละ
2 ท่าน
พักเดี่ยว เด็ก 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริม)
14-18  ตุลาคม  2561
ขาไป    EK384 (14.05-18.05)
ขากลับ EK385 (21.50-23.45)
 
    19,900 5,000 17,900
15-19  ตุลาคม  2561
ขาไป    EK384 (14.05-18.05)
ขากลับ EK385 (21.50-23.45)
 
    19,900 5,000 17,900





<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>