ทัวร์ฮ่องกง...สุดคุ้ม 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง...สุดคุ้ม 3วัน2คืน
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: HK SPL HKG001 3D2N CX
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม: HK SPL HKG001 3D2N CX
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา –  CITY GATE OUTLET  – SYMPHONY OF LIGHTS
วันที่สอง วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
              – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย 
วันที่สาม อิสระ !! ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR – กรุงเทพฯ  
อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว
18 – 20  พฤษภาคม  2561
(CX700 08.15-12.10 // CX709 22.25-00.15)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.-
27 – 29  พฤษภาคม  2561
(CX616 06.45-10.10 // CX617 21.35-23.35)
15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,900.-
17 – 19  มิถุนายน  2561
(CX700 08.15-12.10 // CX703 19.50-21.45)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.-
22 – 24  มิถุนายน  2561
(CX700 08.15-12.10 // CX709 22.25-00.15)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.-
01 – 03  กรกฎาคม  2561
(CX700 08.15-12.10 // CX703 19.50-21.45)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 5,900.-
06 – 08  กรกฎาคม  2561
(CX700 08.15-12.10 // CX709 22.25-00.15)
17,900.- 16,900.- 15,900.- 5,900.-
20 – 22  กรกฎาคม  2561
(CX616 06.40-10.10 // CX617 21.35-23.35)
17,900.- 16,900.- 15,900.- 5,900.-
29 – 31  กรกฎาคม  2561
(CX616 06.40-10.10 // CX703 19.50-21.45)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 5,900.-
05 – 07  สิงหาคม  2561
(CX700 08.15-12.10 // CX703 19.50-21.45)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 5,900.-
11 – 13  สิงหาคม  2561
(CX700 08.15-12.10 // CX709 22.25-00.15)
19,900.- 18,900.- 17,900.- 5,900.-
26 – 28  สิงหาคม  2561
(CX700 08.15-12.10 // CX703 19.50-21.45)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 5,900.-
09 – 11  กันยายน  2561
(CX700 08.15-12.10 // CX703 19.50-21.45)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 5,900.-
23 – 25  กันยายน  2561
(CX700 08.15-12.10 // CX703 19.50-21.45)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 5,900.-
13 – 15  ตุลาคม  2561
(CX616 06.40-10.10 // CX617 21.35-23.35)
19,900.- 18,900.- 17,900.- 5,900.-
28 – 30  ตุลาคม  2561
(CX700 08.25-12.10 // CX617 21.35-23.35)
16,900.- 15,900.- 14,900.- 5,900.-<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>