ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน
ราคา: 14,999 บาท
รหัสสินค้า: HK ZG HKG04 3D2N CX
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : HK ZG HKG04 3D2N CX

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlet Mall
วันที่สอง       วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ยอดเขา  VICTORIA PEAK – หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights
วันที่สาม       อิสระตามอัธยาศัย

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
12 – 14 พฤษภาคม 2561 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
14,999 14,999 13,999 5,000
18 – 20 พฤษภาคม 2561
** BUS1 **
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
14,999 14,999 13,999 5,000
18 – 20 พฤษภาคม 2561
** BUS 2 **
ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
14,999 14,999 13,999 5,000
19 – 21 พฤษภาคม 2561 ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
14,999 14,999 13,999 5,000
25 – 27 พฤษภาคม 2561
** BUS1 **
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
14,999 14,999 13,999 5,000
25 – 27 พฤษภาคม 2561
** BUS 2 **
ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
14,999 14,999 13,999 5,000
26 – 28 พฤษภาคม 2561 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
14,999 14,999 13,999 5,000


 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>