ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3วัน2คืน
ราคา: 25,900 บาท
รหัสทัวร์: HK PHD PHOCX5HKGNP 3D2N CX

รหัสโปรกรม : HK PHD PHOCX5HKGNP 3D2N CX
 ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
 แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT
สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

กำหนดการเดินทาง
วันแรก
               กรุงเทพฯ ฮ่องกง (นั่งรถรางพีคแทรม) ยอดเขาวิคทรอเรียพีค
                         รีพัสเบย์ SYMPHONY  OF  LIGHT อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต  & เทมเปิ้ลสตรีท
วันที่สอง              กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต
วันที่สาม
            เทพเจ้าหวังต้าเซียน ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ วัดแชกงหมิว
                         ช้อปปิ้งนาธาน ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยว เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
14-16  เมษายน 2561 ขาไป   CX616 (06.40-10.25)
ขากลับCX613 (17.55-20.00)

 
    25,900 8,000 24,900 23,900
14-16  เมษายน 2561 ขาไป   CX700  (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

 
    25,900 8,000 24,900 23,900
 
15-17  เมษายน 2561
 
ขาไป   CX616 (06.40-10.25)
ขากลับCX703 (19.50-21.45)

 
    25,900 8,000 24,900 23,900


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>