ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์เเลนด์ 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์เเลนด์ 3วัน2คืน
ราคา: 19,900 บาท
รหัสทัวร์: HK PHD PHOEK2HKGDIS 3D2N EK

รหัสโปรแกรม: HK PHD PHOEK2HKGDIS 3D2N EK
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต &เทมเปิ้ลสตรีท
วันที่สอง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
วันที่สาม (นั่งรถรางพีคเทรม)  สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม – ฮ่องกง - กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ


 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยว เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
  26-28  มกราคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.15)
 
   19,900 6,000 18,900 17,900
     2-4  กุมภาพันธ์ 2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.15)
 
   19,900 6,000 18,900 17,900
    9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.15)
 
   19,900 6,000 18,900 17,900
  1-3  มีนาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.15)
 
   19,900 6,000 18,900 17,900
  2-4  มีนาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.15)
 
   19,900 6,000 18,900 17,900
  9-11  มีนาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.15)
 
   19,900 6,000 18,900 17,900
  16-18  มีนาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.15)
 
   19,900 6,000 18,900 17,900
  23-25  มีนาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
   19,900 6,000 18,900 17,900
  24-26  มีนาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
   19,900 6,000 18,900 17,900
  30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
   19,900 6,000 18,900 17,900
  31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
   19,900 6,000 18,900 17,900
5-7  เมษายน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    23,900 7,000 22,900 21,900
6-8  เมษายน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    23,900 7,000 22,900 21,900
7-9  เมษายน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    23,900 7,000 22,900 21,900
  9-11  เมษายน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    23,900 7,000 22,900 21,900
11-13  เมษายน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    23,900 7,000 22,900 21,900
12-14  เมษายน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    25,900 8,000 24,900 23,900
13-15  เมษายน 2561 ขาไป   CX750 (11.05-15.00)
ขากลับCX709 (22.25-00.15)
 
    25,900 8,000 24,900 23,900
14-16  เมษายน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    25,900 8,000 24,900 23,900
16-18  เมษายน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    21,900 7,000 20,900 19,900
20-22  เมษายน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    21,900 7,000 20,900 19,900
21-23  เมษายน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    21,900 7,000 20,900 19,900
27-29  เมษายน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    21,900 7,000 20,900 19,900
28-30  เมษายน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    21,900 7,000 20,900 19,900<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>