ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีนองปิง4วัน3คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีนองปิง4วัน3คืน
ราคา: 22,900 บาท
รหัสทัวร์: HK PHD HONGKONG A380 4D3N EK

รหัสโปรแกรม : HK PHD HONGKONG A380 4D3N EK 
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT - อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
วันที่สอง (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ - ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ –  วัดแชกงหมิว – กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน –ซิตี้เกท เอาท์เลต
วันที่สาม ฮ่องกง –  มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม -โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโดสแควร์ - THE VENETIAN
วันที่สี่ มาเก๊า – ฮ่องกง - ช้อปปิ้งนาธาน  –  ฮ่องกง – กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยว เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
7-10
ธันวาคม
 2560
ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.45)
 
23,900 9,000 22,900 21,900
21-24
ธันวาคม
 2560
ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.45)
 
23,900 9,000 22,900 21,900
23-26
ธันวาคม
 2560
ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.45)
 
23,900 9,000 22,900 21,900
25-28
ธันวาคม 
2560
ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.45)
 
23,900 9,000 22,900 21,900
26-29
ธันวาคม
 2560
ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.45)
 
23,900 9,000 22,900 21,900
26-29
 ธันวาคม 
2560
ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.45)
 
23,900 9,000 22,900 21,900
27-30
ธันวาคม
 2560
ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.45)
 
23,900 9,000 22,900 21,900
6-9
 มกราคม
 2561
ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.15)
 
22,900 8,000 21,900 20,900
13-16
มกราคม
2561
ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.15)
 
22,900 8,000 21,900 20,900
20-23 
มกราคม
2561
ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.15)
 
22,900 8,000 21,900 20,900
27-30 
มกราคม
2561
 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.15)
 
22,900 8,000 21,900 20,900
3-6
 กุมภาพันธ์  2561
ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.15)
 
22,900 8,000 21,900 20,900
17-20 กุมภาพันธ์  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.15)
 
22,900 8,000 21,900 20,900
1-4 
มีนาคม 
2561
ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.15)
 
22,900 8,000 21,900 20,900
10-13
มีนาคม 
2561
ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.15)
 
22,900 8,000 21,900 20,900
17-20
มีนาคม
 2561
ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.15-23.15)
 
22,900 8,000 21,900 20,900
22-25
มีนาคม 
2561
ขาไป   EK384 (13.45-17.30)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
22,900 8,000 21,900 20,900
29 มี.ค. –
1 เม.ย.
2561
ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
22,900 8,000 21,900 20,900

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>