ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน
ราคา: 14,999 บาท
รหัสทัวร์: HK ZG HKG16 3D2N EK
รหัสโปรแกรม : HK ZG HKG16 3D2N EK


กำหนดการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
วันที่สอง     ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วันสาม       ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
06 – 08 กันยายน 2561 14,999 ราคาโปรโมชั่น
ไม่มีราคาเด็ก
ราคาโปรโมชั่น
ไม่มีราคาเด็ก
5,000
13 – 15 กันยายน 2561 15,999 5,000
20 – 22 กันยายน 2561 15,999 5,000
04 – 06 ตุลาคม 2561 16,999 5,000
11 – 13 ตุลาคม 2561 16,999 5,000
18 – 20 ตุลาคม 2561 16,999 5,000
25 – 27 ตุลาคม 2561 16,999 5,000
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>