ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน
ราคา: 14,999 บาท
รหัสสินค้า: HK ZG HKG16 HONGKONG 3D2N EK
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : HK ZG HKG16 HONGKONG 3D2N EK
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
วันที่สอง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วันสาม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
05-07 มกราคม 2561 14,999 ราคาโปรโมชั่น
ไม่มีราคาเด็ก
ราคาโปรโมชั่น
ไม่มีราคาเด็ก
5,000
06-08 มกราคม 2561 14,999 5,000
13-15 มกราคม 2561 15,999 5,000
20-22 มกราคม 2561 15,999 5,000
27-29 มกราคม 2561 15,999 5,000
02-04 มีนาคม 2561 14,999 5,000
03-05 มีนาคม 2561 14,999 5,000
10-12 มีนาคม 2561 15,999 5,000
17-19 มีนาคม 2561 16,999 5,000


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>