ทัวร์ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์Full-day สักการะเจ้าแม่กวนอิม 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์Full-day สักการะเจ้าแม่กวนอิม 3วัน2คืน
ราคา: 13,999 บาท
รหัสทัวร์: HKG17 ZG 3D2N CX


รหัสสินค้า : HKG17 ZG 3D2N CX
เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน สักการะเจ้าแม่กวนอิมเต็มิ่มช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 3วัน2คืน

กำหนดการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
วันที่สอง       ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วันที่สาม       ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง เที่ยวบิน ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
03-05 พฤศจิกายน 2560 ขาไป    CX614 (13.05 – 16.45)
ขากลับ CX617 (21.25 - 23.15)
13,999

ราคาโปรโมชั่น
ไม่มีราคาเด็ก


ราคาโปรโมชั่น
ไม่มีราคาเด็ก
5,000
04-06 พฤศจิกายน 2560 ขาไป    CX614 (13.05 – 16.45)
ขากลับ CX709 (22.15-00.05)
13,999 5,000
24-26 พฤศจิกายน 2560 ขาไป    CX614 (13.05 – 16.45)
ขากลับ CX617 (21.25 - 23.15)
14,999 5,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>