ทัวร์ฮ่องกง วัดชงแกมิว หวังต้าเซียน 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง วัดชงแกมิว หวังต้าเซียน 3วัน2คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: HK BT HKG09 SHOPPING 3D2N EK

รหัสโปรแกรม : HK BT HKG09 SHOPPING  3D2N EK
นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี
กำหนดการเดินทาง
วันแรก  กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market
วันที่สอง  รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน-จิมซาจุ่ย-Avenue of Star
วันที่สาม   อิสระช้อปปิ้ง  - กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
ราคา HONGKONG SHOPPING 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
05 ต.ค. 60 07 ต.ค. 60 12,900 12,900 12,900 4,500
14 ต.ค. 60 16 ต.ค. 60 12,900 12,900 12,900 4,500
19 ต.ค. 60 21 ต.ค. 60 13,900 13,900 13,900 5,500
28 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60 13,900 13,900 13,900 5,500
02 พ.ย. 60 04 พ.ย. 60 11,900 11,900 11,900 4,500
11 พ.ย. 60 13 พ.ย. 60 12,900 12,900 12,900 4,500
16 พ.ย. 60 18 พ.ย. 60 11,900 11,900 11,900 4,500
18 พ.ย. 60 20 พ.ย. 60 12,900 12,900 12,900 4,500
30 พ.ย. 60 02 ธ.ค. 60 12,900 12,900 12,900 4,500
07 ธ.ค. 60 09 ธ.ค. 60 11,900 11,900 11,900 4,500
16 ธ.ค. 60 18 ธ.ค. 60 11,900 11,900 11,900 4,500
21 ธ.ค. 60 23 ธ.ค. 60 12,900 12,900 12,900 4,500
28 ธ.ค. 60 30 ธ.ค. 60 12,900 12,900 12,900 4,500
06 ม.ค. 61 08 ม.ค. 61 12,900 12,900 12,900 4,500
13 ม.ค. 61 15 ม.ค. 61 12,900 12,900 12,900 4,500
20 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 12,900 12,900 12,900 4,500
27 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61 12,900 12,900 12,900 4,500

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>