ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3วัน 2คืน
ราคา: 18,900 บาท
รหัสทัวร์: HK-PHD- PHOEK1HKGNP-3D-2N-EK

รหัสโปรแกรม: HK-PHD- PHOEK1HKGNP-3D-2N-EK
เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
        กรุงเทพฯ ฮ่องกง SYMPHONY  OF  LIGHT อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต
                    &เทมเปิ้ลสตรีท
วันที่สอง     กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน ซิตี้เกท เอาท์เลต
วันที่สาม     (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) รีพัสเบย์
                    ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ วัดแชกงหมิว เทพเจ้าหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม
                    ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยว เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ม่เสริมเตียง)
6-8 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)

 
    19,900 7,000 18,900 17,900
13-15 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)

 
    19,900 7,000 18,900 17,900
20-22 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)

 
    19,900 7,000 18,900 17,900
21-23 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)

 
    20,900 7,000 19,900 18,900
22-24 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)

 
    19,900 7,000 18,900 17,900
23-25 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)

 
    19,900 7,000 18,900 17,900
24-26 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)

 
    19,900 7,000 18,900 17,900
25-27 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)

 
    19,900 7,000 18,900 17,900
27-29 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)

 
    19,900 7,000 18,900 17,900
   3-5 พฤศจิกายน  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
19,900 7,000 18,900 17,900
  10-12พฤศจิกายน  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
19,900 7,000 18,900 17,900
  17-19พฤศจิกายน  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
19,900 7,000 18,900 17,900
  24-26พฤศจิกายน  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
19,900 7,000 18,900 17,900
   8-10  ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
19,900 7,000 18,900 17,900
   10-12  ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
19,900 7,000 18,900 17,900
   15-17  ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
19,900 7,000 18,900 17,900
   22-24  ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
19,900 7,000 18,900 17,900
   23-25  ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
19,900 7,000 18,900 17,900
   27-29  ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
19,900 7,000 18,900 17,900
   28-30  ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
19,900 7,000 18,900 17,900
29-31 ธันวาคม 2560 ขาไป   CX616 (14.05-18.05)
ขากลับ CX617 (21.50-23.45)
24,900 10,000 23,900 22,900
29-31 ธันวาคม 60 ขาไป   CX700 (14.05-18.05)
ขากลับ CX709 (21.50-23.45)
24,900 10,000 23,900 22,900
31 ธ.ค.-2 ม.ค. 61 ขาไป   CX700 (14.05-18.05)
ขากลับ CX617 (21.50-23.45)
24,900 10,000 23,900 22,900
31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
24,900 10,000 23,900 22,900
1-3  มกราคม  2561 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
22,900 7,000 21,900 20,900


 
<<< "WE MAKE HAPPINESS ANIMPRESSION FORYOU" >>>>