ทัวร์อินเดีย 9วัน 8คืน

ทัวร์อินเดีย 9วัน 8คืน
ราคา: 29,992 บาท
รหัสทัวร์: IN-ON-INDIA-9D-WE

รหัสโปรแกรม:IN-ON-INDIA-9D-WE
กำหนดการเดินทาง

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง       เมืองลัคเนาว์ – เมืองสาวัตถี – วัดเชตวันวิหาร – บ้านท่านองคุลีมาลและอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
วันที่สาม       เมืองสาวัตถี – เมืองลุมพินี(เนปาล) – วัดไทยนวราชรัตนาราม – วิหารมายาเทวี
วันที่สี่           เมืองลุมพินี – เมืองกุสินารา – ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์
วันที่ห้า         เมืองกุสินารา – เมืองไวสาลี – คันธเจดีย์ – สังฆาราม – ปาวาลเจดีย์ – เมืองคยา
วันที่หก         พุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – ขึ้นเขาคิชกูฎ – เมืองนาลันทา – สักการะหลวงพ่อองค์ดำ – พุทธคยา
วันที่เจ็ด        พุทธคยา – มหาเจดีย์พุทธคยา – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – บ้านนางสุชาดา – เมืองพาราณสี   
วันที่แปด      เมืองพาราณสี – ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู – เมืองสารนาถ – ชมธัมเมกขสถูป
                   – ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ – ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา – เมืองลัคเนาว์
วันที่เก้า        เมืองลัคเนาว์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
11 – 19 พฤศจิกายน 60 29,992 8,000
18 – 26 พฤศจิกายน 60 29,992 8,000
25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 60 29,992 8,000
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>