ทัวรือินเดีย ทัชมาฮาล 4วัน3คืน

ทัวรือินเดีย ทัชมาฮาล 4วัน3คืน
ราคา: 28,500 บาท
รหัสทัวร์: ID PL IN02 THE CLASSIC IN INDIA 4D3N TG


รหัสโปรแกรม : ID PL  IN02 THE CLASSIC  IN INDIA 4D3N TG

กำหนดการเดินทาง
วันแรก
        กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองเดลี – พิพิธภัณฑ์มหาตมคานธี – วัดอัครชาดาม

                  – กุตับมีนาร์   – เมืองอัครา

วันที่สอง      ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ท – เมืองชัยปุระ                                            

วันที่สาม      เมืองชัยปุระ – ป้อมแอมเบอร์ – ซิตี้ พาเลส - ฮาวา มาฮาล - เมืองนิวเดลลี               

วันที่สี่           สนามบินอินทิราคานธี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)   


อัตราค่าบริการ

 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง)
 
พักเดียว
20 – 23 ตุลาคม 2561 28,500 .- 5,000 .-

                      

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>