ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ 4วัน3คืน
ราคา: 10,900 บาท
รหัสทัวร์: VN CU AMESOME DALAT SAIGON 4D3N VZ


รหัสโปรแกรม : VN CU AMESOME DALAT SAIGON 4D3N VZ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก   
     กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาลันทา – เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลาม – สวนกาแฟขี้ชะมด

วันที่สอง      ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – เมืองริมทะเลมุยเน่

วันที่สาม      มุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์

วันที่สี่          เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์

                  – ตลาดเบนถัน – พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ 

อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก::
21 – 24 ต.ค. 2561 (วันปิยะมหาราช) 12,900 3,500
24 – 27 ต.ค. 2561 10,900 3,500
04 – 07 พ.ย. 2561 10,900 3,500
07 – 10 พ.ย. 2561 11,900 3,500
11 – 14 พ.ย. 2561 11,900 3,500
14 – 17 พ.ย. 2561 11,900 3,500
18 – 21 พ.ย. 2561 11,900 3,500
21 – 24 พ.ย. 2561 11,900 3,500
25 – 28 พ.ย. 2561 11,900 3,500
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561 11,900 3,500
02 – 05 ธ.ค. 2561 (วันพ่อแห่งชาติ) 13,900 3,500
05 – 08 ธ.ค. 2561 (วันพ่อแห่งชาติ) 13,900 3,500
12 – 15 ธ.ค. 2561 12,900 3,500
16 – 19 ธ.ค. 2561 12,900 3,500
19 – 22 ธ.ค. 2561 12,900 3,500
23 – 26 ธ.ค. 2561 13,900 3,500
26 – 29 ธ.ค. 2561 13,900 3,500
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท/ท่าน

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>