ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ ฮาลอง 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ ฮาลอง 4วัน3คืน
ราคา: 10,888 บาท
รหัสทัวร์: VN TTN FD01 4D3N


รหัสโปรแกรมVN TTN FD01 4D3N
กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองลาวไก เมืองซาปา –

                      โบสถ์ซาปา – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปายามค่ำคืน

วันที่สอง          เขาฮามลอง – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน –

                      ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ซ้อปปิ้งถนน 36 สาย

วันที่สาม         
นั่งเรือชมฮาลองบก – เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์ – ฮาลอง – ร้านเยื่อไม้ไผ่  – ฮาลอง Night Market

วันที่สี่              เมืองฮาลอง – อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – กรุงเทพมหานคร

 
 
อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว  
22 – 25 ตุลาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
23 – 26 ตุลาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
05 – 08 พฤศจิกายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
06 – 09 พฤศจิกายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
12 – 15 พฤศจิกายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
13 – 16 พฤศจิกายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
14 – 17 พฤศจิกายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
19 – 22 พฤศจิกายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
20 – 23 พฤศจิกายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
21 – 24 พฤศจิกายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
26 – 29 พฤศจิกายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
27 – 30 พฤศจิกายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
03 – 06 ธันวาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
04 – 07 ธันวาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
11 – 14 ธันวาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
16 – 19 ธันวาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
17 – 20 ธันวาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
06 – 09  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
07 – 10  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
08 – 11  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
15 – 18  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
22 – 25  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
23 – 26  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
28 – 31  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
29 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
13 – 16  กุมภาพันธ์ 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
19 – 22  กุมภาพันธ์ 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
20 – 23  กุมภาพันธ์ 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
27 กุมภาพันธ์์ – 02 มีนาคม 256 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
03 – 06  มีนาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
04 – 07  มีนาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
05 – 08  มีนาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
06 – 09  มีนาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
11 – 14  มีนาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
13 – 16  มีนาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
19 – 22  มีนาคม 2562 10,888.- 10,888.- 3,000.-  
20 – 23  มีนาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
25 – 28  มีนาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
26 – 29  มีนาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
27 – 30  มีนาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
01 – 04  เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
02 – 05  เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
03 – 06  เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
08 – 11  เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
22 – 25  เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
23 – 26  เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
24 – 27  เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
05 – 08  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
14 – 17  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
15 – 18  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
19 – 22  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
22 – 25  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
26 – 29  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
 
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>