ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน
ราคา: 11,888 บาท
รหัสทัวร์: VN TTN FD02 4D3N FD


รหัสโปรแกรม : VN TTN FD02 4D3N FD

กำหนดการเดินทาง

วันแรก            กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก – พรมแดนระหว่างประเทศ

                      เวียดนามและจีน – ซาปา – ชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ชมโบสถ์ซาปา – ตลาดซาปา

 
วันที่สอง         นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าขึ้นฟานซิปัน – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน –  ซาปา – กรุงฮานอย

วันที่สาม         ชมสุสานโฮจิมินห์ – จัตุรัสบาดิงห์ – วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – ร้านเยื่อไผ่

                      – นั่งกระเช้าข้ามอ่าวฮาลอง –
ชิงช้าสวรรค์ Sun wheel – ฮาลองไนท์มาเก็ต

วันที่สี่              เมืองฮาลอง – อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – กรุงเทพมหานคร


อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว  
6 – 9 ตุลาคม 2561 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
14 – 17 ตุลาคม 2561 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
04 – 07 พฤศจิกายน 2561 13,888.- 13,888.- 3,500.-  
10 – 13 พฤศจิกายน 2561 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
11 – 14 พฤศจิกายน 2561 13,888.- 13,888.- 3,500.-  
17 – 20 พฤศจิกายน 2561 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
18 – 21 พฤศจิกายน 2561 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
25 – 28 พฤศจิกายน 2561 13,888.- 13,888.- 3,500.-  
19 – 22 ธันวาคม 2561 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
02 – 05  มกราคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
04 – 07  มกราคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
05 – 08  มกราคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
09 – 12  มกราคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
11 – 14  มกราคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
12 – 15  มกราคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
16 – 19  มกราคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
20 – 23  มกราคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.-  
27 – 30  มกราคม 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.-  
08 – 11  กุมภาพันธ์ 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
09 – 12  กุมภาพันธ์ 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
02 – 05  มีนาคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
09 – 12  มีนาคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
10 – 13  มีนาคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
12 – 15  มีนาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.-  
18 – 21 มีนาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.-  
23 – 26  มีนาคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
07 – 10  เมษายน 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
11 – 14  เมษายน 2562 16,888.- 16,888.- 3,500.-  
12 – 15  เมษายน 2562 16,888.- 16,888.- 3,500.-  
19 – 22  เมษายน 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
20 – 23 เมษายน 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
25 – 28 เมษายน 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
03 – 06  พฤษภาคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
04 – 07  พฤษภาคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  
23 – 26  พฤษภาคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-  


 
 
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>