ทัวร์เวียดนามใต้ 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ 4วัน3คืน
ราคา: 11,888 บาท
รหัสทัวร์: VN ZG SGN01 4D3N FD

รหัสโปรแกรม : VN ZG SGN01 4D3N FDกำหนดการเดินทาง
วันแรก        ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินTAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท
วันที่สอง      เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม –
                   หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA - เมืองมุยเน่
วันที่สาม      เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ –  โฮจิมินท์ –
                   ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
วันที่สี่          เมืองโฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น -
                   สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
06 – 09 กันยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
13 – 16 กันยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
20 – 23 กันยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
04 – 07 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
06 – 09 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
18 - 21 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
20 – 23 ตุลาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 11,888
25 – 28 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
26 – 29 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
02 – 05 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
08 – 11 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
09 – 12 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
16 – 19 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
23 – 26 พฤศจิกายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,588
24 – 27 พฤศจิกายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,588
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
05 – 08 ธันวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
07 – 10 ธันวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
13 – 16 ธันวาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
14 – 17 ธันวาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
20 – 23 ธันวาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
21 – 24 ธันวาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
27 – 30 ธันวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,500 10,888
28 – 31 ธันวาคม 2561 16,888 16,888 16,888 3,500 12,588
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 16,888 16,888 16,888 3,500 12,588
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 16,888 16,888 16,888 3,500 12,588
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 15,888 15,888 15,888 3,500 11,888
12 – 15 มกราคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
18 – 21 มกราคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>