ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน3คืน
ราคา: 9,999 บาท
รหัสทัวร์: VN BT VN006 4D3N VJ

รหัสโปรแกรม : VN BT VN006 4D3N VJกำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สอง         ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่สาม         ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่สี่             ฮานอย –กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
14 มิ.ย.61 17 มิ.ย.61 10,900 10,900 9,900 3,000
21 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 10,900 10,900 9,900 3,000
28 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 10,900 10,900 9,900 3,000
05 ก.ค.61 08 ก.ค.61 10,900 10,900 9,900 3,000
12 ก.ค.61 15 ก.ค.61 10,900 10,900 9,900 3,000
19 ก.ค.61 22 ก.ค.61 10,900 10,900 9,900 3,000
26 ก.ค.61 29 ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
02 ส.ค.61 05 ส.ค.61 10,900 10,900 9,900 3,000
09 ส.ค.61 12 ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
10 ส.ค.61 13 ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
16 ส.ค.61 19 ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
23 ส.ค.61 26 ส.ค.61 9,999 9,999 8,999 3,000
30 ส.ค.61 02 ก.ย.61 9,999 9,999 8,999 3,000
06 ก.ย.61 09 ก.ย.61 9,999 9,999 8,999 3,000
13 ก.ย.61 16 ก.ย.61 9,999 9,999 8,999 3,000
20 ก.ย.61 23 ก.ย.61 9,999 9,999 8,999 3,000
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>