ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน
ราคา: 12,900 บาท
รหัสทัวร์: VN BT VN08 4D3N FD


รหัสโปรแกรม : VN BT VN08 4D3N FD

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม

วันที่สอง       เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน

                   -วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู

วันที่สาม       ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร 

วันที่สี่            ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ   


อัตราค่าบริการ    
                  
 
ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
1 มิ.ย.61 4 มิ.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000
8 มิ.ย.61 11 มิ.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000
15 มิ.ย.61 18 มิ.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000
22 มิ.ย.61 25 มิ.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000
29 มิ.ย.61 2 ก.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000
6 ก.ค.61 9 ก.ค.61 35 12,900 12,900 11,900 3,000
13 ก.ค.61 16 ก.ค.61 35 12,900 12,900 11,900 3,000
20 ก.ค.61 23 ก.ค.61 35 12,900 12,900 11,900 3,000
3 ส.ค.61 6 ส.ค.61 35 12,900 12,900 11,900 3,000
17 ส.ค.61 20 ส.ค.61 35 13,900 13,900 12,900 3,000
24 ส.ค.61 27 ส.ค.61 35 13,900 13,900 12,900 3,000
7 ก.ย.61 10 ก.ย.61 35 13,900 13,900 12,900 3,000
14 ก.ย.61 17 ก.ย.61 35 13,900 13,900 12,900 3,000<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>