ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน3คืน

ราคา: 14,900 บาท
รหัสทัวร์: VN SPR VN003A_HANOI 4D3N QR


รหัสโปรแกรม : VN SPR VN003A_HANOI 4D3N QR

กำหนดการเดินทาง

วันแรก             กรุงเทพฯ – ฮานอย–ถนนย่านการค้า 36 สาย  
วันที่สอง          ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านโฮจิมินห์ 
                       ลาวกาย – ซาปา                                                                                                  
วันที่สาม          ซาปา– ยอดเขาฟานซิปัน (รวมกระเช้า+รถราง)-หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – ตลาดแห่งความรัก
วันที่สี่              ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ  

อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ2-3ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
มีเตียงเสริม
(เด็ก 1+ผู้ใหญ่2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
ไม่มีเตียงเสริม
(เด็ก 1+ผู้ใหญ่2 ท่าน)
พักเดี่ยว
9-12 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
23-26 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
12-15 กรกฎาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
27-30 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬบูชา 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
11-14 สิงหาคม 2561 วันแม่ 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
23-26 สิงหาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
06-09 กันยายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
22-25 กันยายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
11-14 ตุลาคม  2561 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
20-23 ตุลาคม 2561 วันปิยะมหาราช 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>