ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: VN BT VN03 4D3N DD

รหัสโปรแกรมทัวร์: VN BT VN03 4D3N DD

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ       
วันที่สอง       โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM
วันที่สาม       ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
วันที่สี่            ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ

 
ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัท 4 วัน 3 คืน บิน DD
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
18 พ.ค.61 21 พ.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
19 พ.ค.61 22 พ.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
25 พ.ค.61 28 พ.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
26 พ.ค.61 29 พ.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
2 มิ.ย.61 5 มิ.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
8 มิ.ย.61 11 มิ.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
9 มิ.ย.61 12 มิ.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
15 มิ.ย.61 18 มิ.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
16 มิ.ย.61 19 มิ.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
22 มิ.ย.61 25 มิ.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
23 มิ.ย.61 26 มิ.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
29 มิ.ย.61 2 ก.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
30 มิ.ย.61 3 ก.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
6 ก.ค.61 9 ก.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
7 ก.ค.61 10 ก.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
13 ก.ค.61 16 ก.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
14 ก.ค.61 17 ก.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
20 ก.ค.61 23 ก.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
21 ก.ค.61 24 ก.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
26 ก.ค.61 29 ก.ค.61 31 12,900 12,900 11,900 3,500
27 ก.ค.61 30 ก.ค.61 31 12,900 12,900 11,900 3,500
28 ก.ค.61 31 ก.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
3 ส.ค.61 6 ส.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
4 ส.ค.61 7 ส.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
9 ส.ค.61 12 ส.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
10 ส.ค.61 13 ส.ค.61 31 12,900 12,900 11,900 3,500
11 ส.ค.61 14 ส.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
17 ส.ค.61 20 ส.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
18 ส.ค.61 21 ส.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
24 ส.ค.61 27 ส.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
25 ส.ค.61 28 ส.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500
31 ส.ค.61 3 ก.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500


 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>