ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน 4วัน3คืน
ราคา: 14,900 บาท
รหัสทัวร์: VN SPR VN003C 4D3N QR

รหัสโปรแกรม : VN SPR VN003C 4D3N QR

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง   
วันที่สอง          ล่องอ่าวฮาลอง–ถ้ำสวรรค์– ฮานอย – ถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ                     
วันที่สาม          ฮานอย – ซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน (รวมกระเช้า+รถราง)– หมู่บ้านกั้ตกั้ต –
                       ตลาดแห่งความรัก
วันที่สี่              ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ              

อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ2-3ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
มีเตียงเสริม
(เด็ก 1+ผู้ใหญ่2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
ไม่มีเตียงเสริม
(เด็ก 1+ผู้ใหญ่2 ท่าน)
พักเดี่ยว
29  มีนาคม-1 เมษายน  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
19-22 เมษายน  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
17-20 พฤษภาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
26-29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
02-05 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
14-17 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
07-10 กรกฎาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
27-30 กรกฎาคม 2561  วันอาสาฬบูชา 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
11-14 สิงหาคม 2561    วันแม่ 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
18-21 สิงหาคม 2561  14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
01-04 กันยายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
13-16 กันยายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
13-16 ตุลาคม 2561 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
20-23 ตุลาคม 2561 วันปิยะมหาราช 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>