ทัวร์เวียดนาม ดาลัทเมืองสุดโรแมนติก 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม ดาลัทเมืองสุดโรแมนติก 4วัน3คืน
ราคา: 11,888 บาท
รหัสสินค้า: VN ZG SGN06 FLORA FRESH DALAT NHATRANG 4D3N VZ
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : VN ZG SGN06 FLORA FRESH DALAT NHATRANG 4D3N VZ
 
กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG - เมืองญาจาง  
                   วัดลองเซิน - เจดีย์โพนากา - ตลาดญาจาง
วันที่สอง       ญาจาง – นั่งกระเช้ามข้ามทะเล - วินเพิร์ล แลนด์ - เมืองดาลัท - ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม       ดาลัท - น้ำตก DATANLA - นั่งรถราง ROLLER COASTER- นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม
                   - พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า
วันที่สี่           ดาลัท - DALAT FLOWER GRADENS - สนามบิน LIEN KHUONG - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
12 – 15 มกราคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,500 8,888
19 – 22 มกราคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,500 8,888
26 - 29 มกราคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 9,888
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 9,888
02 – 05 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,500 8,888
09 – 12 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,500 8,888
16 – 19 มีนาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 9,888
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>