ทัวร์เวียดนาม ซาปา 3วัน2คืน

ทัวร์เวียดนาม ซาปา 3วัน2คืน
ราคา: 11,888 บาท
รหัสสินค้า: VN ZG HAN11 3D2N FD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : VN ZG HAN11 3D2N FD
กำหนดการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET
วันที่สอง หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน

วันที่สาม เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน  - เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ


 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 8,888
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 8,888
01 – 03 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 8,888
09 – 11 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 8,888
16 – 18 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 8,888
17 – 19 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 8,888
23 – 25 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 8,888
24 – 26 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 8,888
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 8,888
05 – 07 เมษายน 2561 12,888 12,888 12,888 2,500 8,888
14 – 16 เมษายน 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 10,888
15 – 17 เมษายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
16 – 18 เมษายน 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 8,888
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 13,888 13,888 13,888 2,500 9,888
04 – 06 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 2,500 8,888
08 – 10 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 8,888
15 – 17 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 8,888
22 – 24 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 8,888
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 8,888<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>