ทัวร์เวียดนาม ดาลัท 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม ดาลัท 4วัน3คืน
ราคา: 14,888 บาท
รหัสทัวร์: VN ZG SGN03 4D3N VN

รหัสโปรแกรม : VN ZG SGN03 4D3N VN
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่ 
วันที่สอง เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน – เมืองดาลัด – NIGHT MARKET
วันที่สาม เมืองดาลัด – CRAZY HOUSE – DALAT FLOWER GRADENS – น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน – เมืองดาลัด
วันที่สี่ เมืองดาลัด – สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ตลาดเบนถัน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ  อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
28 - 31 ตุลาคม 2560 14,888 14,888 14,888 3,500 8,888
25 – 28 พฤศจิกายน 2560 14,888 14,888 14,888 3,500 8,888
02 – 05 ธันวาคม 2560 16,888 16,888 16,888 4,000 10,588
09 – 12 ธันวาคม 2560 16,888 16,888 16,888 4,000 10,588
23 – 26 ธันวาคม 2560 15,888 15,888 15,888 3,500 9,888
28 – 31 ธันวาคม 2560 17,888 17,888 17,888 4,000 10,888
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2560 18,888 18,888 18,888 4,000 11,888
27 – 30 มกราคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,500 8,888
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 14,888 14,888 14,888 3,500 8,888
01 – 04 มีนาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,500 9,888
10 – 13 มีนาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,500 9,888
17 – 20 มีนาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,500 9,888 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>