ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน
ราคา: 12,900 บาท
รหัสสินค้า: VN BT VN081 4D3N FD
สถานะสินค้า:
รหัสโปรแกรม : VN BT VN081 4D3N FD
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
วันที่สอง เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน
              บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
วันที่สาม ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร
วันที่สี่ ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ

 
ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
5 ม.ค.61 8 ม.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,000
12 ม.ค.61 15 ม.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,000
19 ม.ค.61 22 ม.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,000
26 ม.ค.61 29 ม.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,000
2 ก.พ.61 5 ก.พ.61 12,900 12,900 11,900 3,000
9 ก.พ.61 12 ก.พ.61 13,900 13,900 12,900 3,000
16 ก.พ.61 19 ก.พ.61 13,900 13,900 12,900 3,000
23 ก.พ.61 26 ก.พ.61 13,900 13,900 12,900 3,000
2 มี.ค.61 5 มี.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,000
9 มี.ค.61 12 มี.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,000
16 มี.ค.61 19 มี.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,000
23 มี.ค.61 26 มี.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,000
6 เม.ย.61 9 เม.ย.61 13,900 13,900 12,900 3,000
13 เม.ย.61 16 เม.ย.61 16,900 16,900 15,900 3,000
20 เม.ย.61 23 เม.ย.61 12,900 12,900 11,900 3,000
27 เม.ย.61 30 เม.ย.61 13,900 13,900 12,900 3,000
4 พ.ค.61 7 พ.ค.61 15,900 15,900 14,900 3,000
11 พ.ค.61 14 พ.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,000
18 พ.ค.61 21 พ.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,000
25 พ.ค.61 28 พ.ค.61 15,900 15,900 14,900 3,000
1 มิ.ย.61 4 มิ.ย.61 12,900 12,900 11,900 3,000
8 มิ.ย.61 11 มิ.ย.61 12,900 12,900 11,900 3,000
15 มิ.ย.61 18 มิ.ย.61 12,900 12,900 11,900 3,000
22 มิ.ย.61 25 มิ.ย.61 12,900 12,900 11,900 3,000
29 มิ.ย.61 2 ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,000
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>