ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: VN-WH001- PEARL- WORLD HERRITAGE VIETNAM-4D-3N-FD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : VN-WH001- PEARL- WORLD HERRITAGE VIETNAM-4D-3N-FD
กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง         กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา
วันที่สอง         เว้ – แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน
                     – เมืองโบราณฮอยอัน –
สะพานญี่ปุ่น –จั่วฟุกเกี๋ยน-
บ้านเลขที่ 101 - ดานัง   
วันที่สาม        ดานัง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – ตลาดฮาน –สะพานมังกร
วันที่สี่            ดานัง - วัดหลินอึ๋ง – กรุงเทพฯ  

อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดียวเพิ่ม
29 ก.ย.-02 ต.ค. 9,999 บาท 2,900 บาท
06-09 ต.ค. 12,900 บาท 2,900 บาท
 
13-16 ต.ค. 13,500 บาท
20-23 ต.ค. 14,500 บาท
03-06 พ.ย. 12,900 บาท 2,900 บาท
01-04 ธ.ค. 13,900 บาท 2,900 บาท
 
08-11 ธ.ค. 14,500 บาท
22-25 ธ.ค. 13,900 บาท
29 ธ.ค.-01 ม.ค. 14,500 บาท
30 ธ.ค.-02 ม.ค. 16,500 บาท
05-08 ม.ค. 12,900 บาท 2,900 บาท
 
12-15 ม.ค.
19-22 ม.ค.
26-29 ม.ค.
9,999 บาท
02-05 ก.พ. 9,999 บาท 2,900 บาท
 
09-12 ก.พ. 12,900 บาท
16-19 ก.พ. 13,900 บาท
23-26 ก.พ. 12,900 บาท
01-04 มี.ค. 13,900 บาท 2,900 บาท
 
02-05 มี.ค. 13,500 บาท
09-12 มี.ค.
16-19 มี.ค.
23-26 มี.ค.
30 มี.ค.-02 เม.ย.
9,999 บาท
06-09 เม.ย.
13-16 เม.ย
14-17 เม.ย.
13,900 บาท 2,900 บาท
 
20-23 เม.ย. 9,999 บาท
27-30 เม.ย. 12,900 บาท
28 เม.ย.-01 พ.ค. 13,900 บาท
04-07 พ.ค.
11-14 พ.ค.
18-21 พ.ค.
9,999 บาท 2,900 บาท
 
25-28 พ.ค. 12,900 บาท
26-29 พ.ค. 13,500 บาท
01-04 มิ.ย. 10,900 บาท 2,900บาท

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>