ทัวร์ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ 4วัน3คืน

ทัวร์ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ 4วัน3คืน
ราคา: 6,988 บาท
รหัสทัวร์: RNG CPN PKN ATTO 4D 3N

รหัสโปรแกรม : RNG CPN PKN ATTO 4D 3N
ระนอง... เมืองน่ารัก นั่งรถไม้ กินไข่ออนเซ็น เล่นโยคะร้อน นอนแช่น้ำแร่
ชุมพร ..... พระบรมธาตุสวี   จุดชมวิวเขามัทรี สักการะศาลกรมหลวงชุมพร
ประจวบคีรีขันธ์ .... พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ  ช้อปปิ้งด่านชายแดนสิงขร

กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ – ชุมพร – ระนอง – บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน

วันที่สอง         ระนอง – บ้าน 100 ปีเทียนสือ - พระราชวังรัตนรังสรรค์  –  บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน – วัดบ้านหงาว – ภูเขาหญ้า

                     - พระบรมธาตุสวี – โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

วันที่สาม        ชุมพร – เขามัทรี – ศาลกรมหลวงชุมพรฯ – ประจวบคีรีขันธ์ – พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

วันที่สี่             ประจวบคีรีขันธ์ – เพชรบุรี – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) ราคาท่านละ                                    6,988   บาท

เด็กอายุ 3 – 12 ปี          (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)            6,988   บาท

เด็กอายุ 3 – 12 ปี          (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)        4,988   บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                                                            2,988    บาท



 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>