ทัวร์สิงคโปร์ ช้อปมันส์สนั่นเกาะ 3วัน2คืน

ทัวร์สิงคโปร์ ช้อปมันส์สนั่นเกาะ 3วัน2คืน
ราคา: 13,999 บาท
รหัสทัวร์: SP ZG SIN15 SUPER ENJOY 3D2N


รหัสโปรแกรม : SP ZG SIN15 SUPER ENJOY 3D2N

กำหนดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – MERLION PARK - การ์เด้น บายเดอะเบย์

               (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ SPETRA LIGHT & WATER SHOW

วันที่สอง   อิสระทุกท่านท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาสัย หรือเดินทางสู่เกาะมหาสนุก
SENTOSA

วันที่สาม   วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
 

อัตราค่าบริการ
 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดกาเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
20 – 22 ตุลาคม 2561 16,999 16,999 16,999 4,000
17 – 19 พฤศจิกายน 2561 13,999 13,999 13,999 4,000
01 – 03 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 4,000
28 – 30 ธันวาคม 2561 17,999 17,999 17,999 5,500
29 – 31 ธันวาคม 2561 17,999 17,999 17,999 5,500
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 22,999 22,999 22,999 6,500
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>