ทัวร์สิงคโปร์ ซูเปอร์เซฟ 3วัน2คืน

ทัวร์สิงคโปร์ ซูเปอร์เซฟ 3วัน2คืน
ราคา: 11,888 บาท
รหัสทัวร์: SP ZG SIN14 3D2N SQ

รหัสโปรแกรม : SP ZG SIN14 3D2N SQ


กำหนดเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – Merlion Park - การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม) –
                    มารีน่าเบย์แซน – ชมโชว์ Spectra Light & Water Show
วันที่สอง       อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย
วันที่สาม       วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ

 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
06 – 08 กรกฎาคม 2561 11,888 10,888 5,500 7,888
20 – 22 กรกฎาคม 2561 11,888 10,888 5,500 7,888
27 – 29 กรกฎาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
28 – 30 กรกฎาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
10 – 12 สิงหาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
11 – 13 สิงหาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
24 – 26 สิงหาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
07 – 09 กันยายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
21 – 23 กันยายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
28 – 30 กันยายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
06 - 08 ตุลาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
12 – 14 ตุลาคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888
13 – 15 ตุลาคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888
19 – 21 ตุลาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
20 - 22 ตุลาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
26 – 28 ตุลาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
02 – 04 พฤศจิกายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
09 – 11 พฤศจิกายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
16 – 18 พฤศจิกายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
17 - 19 พฤศจิกายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
23 – 25 พฤศจิกายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
24 - 26 พฤศจิกายน 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
01 - 03 ธันวาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
07 – 09 ธันวาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
08 – 10 ธันวาคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888
14 - 16 ธันวาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
15 - 17 ธันวาคม 2561 12,888 11,888 5,500 8,888
21 – 23 ธันวาคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888
22 – 24 ธันวาคม 2561 13,888 12,888 5,500 9,888
28 – 30 ธันวาคม 2561 14,888 13,888 5,500 10,888
29 – 31 ธันวาคม 2561 14,888 13,888 5,500 10,888
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>