ทัวร์สิงคโปร์ ซูเปอร์เซฟ 3วัน2คืน

ทัวร์สิงคโปร์ ซูเปอร์เซฟ 3วัน2คืน
ราคา: 9,900 บาท
รหัสทัวร์: SP SBT GHSIN3K 3D2N 3K

รหัสโปรแกรม : SP SBT GHSIN3K 3D2N 3K
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ –สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay -  มารีน่า เบย์ แซนด์
วันที่สอง Free Day อิสระเที่ยวเต็มวันหรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studios Singapore
วันที่สาม เมอร์ไลออน – ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว - อิสระช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็ก 2- 12 ปี(เสริมเตียง) เด็ก 2- 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวมตั๋ว
06 - 08 กรกฎาคม 2561 9,900.- 9,900.- 8,900.- 5,000.-    6,900.-
07 - 09 กรกฎาคม 2561 9,900.- 9,900.- 8,900.- 5,000.- 6,900.-
13 - 15 กรกฎาคม 2561 9,900.- 9,900.- 8,900.- 5,000.- 6,900.-
14 - 16 กรกฎาคม 2561 9,900.- 9,900.- 8,900.- 5,000.- 6,900.-
21 – 23 กรกฎาคม 2561 9,900.- 9,900.- 8,900.- 5,000.- 6,900.-
*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 3,500 บาท / ท่าน ***
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>