ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน

ราคา: 9,999 บาท
รหัสทัวร์: MM PL PJOO1 3D2N FD


รหัสโปรแกรม : MM PL PJOO1 3D2N FD

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง       ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
 
วันที่สอง       พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาฯ – วัดไจ๊คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น

                   – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 
วันที่สาม       ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ

                   – เทพกระซิบ – พระนอนเจ๊าทัตจี – วัดพระหินอ่อน – ดอนเมือง


 
อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
31ส.ค.-02ก.ย. 9,999 บาท 2,900 บาท
01-03 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29ก.ย.-01ต.ค.
9,999 บาท 2,900 บาท
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>