ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน
ราคา: 13,900 บาท
รหัสทัวร์: MM SPR RGN002 3D2N 8M

รหัสโปรแกรม : MM SPR RGN002 3D2N 8M


กำหนดการเดินทาง
วันแรก      กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง -พระนอนตาหวาน– เจดีย์โบตะทาวน์ –เทพทันใจ–สก๊อตมาร์เก็ต – เจดีย์ชเวดากอง
วันที่สอง    ย่างกุ้ง
– หงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น–เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา)–พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สาม   พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระนอนชเวตาเลียว–ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ
2-3 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
13-15 กรกฎาคม 2561 13,900 13,900 12,900 4,000
27-29 กรกฎาคม 2561 13,900 13,900 12,900 4,000
11-13 สิงหาคม 2561 13,900 13,900 12,900 4,000
07-09 กันยายน 2561 13,900 13,900 12,900 4,000
28-30 กันยายน 2561 13,900 13,900 12,900 4,000
13-15  ตุลาคม 2561 13,900 13,900 12,900 4,000
20-22 ตุลาคม 2561 13,900 13,900 12,900 4,000
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>