ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน2คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน2คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: MM BT MMR004 3D2N DD

รหัสโปรแกรม : MM BT MMR004 3D2N DD


กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-
                      พระธาตุอินทร์แขวน
 (รวมรถขึ้นพระธาตุ) 
วันที่สอง         พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-
                      พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม         ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ 
อัตราค่าบริการ
 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
7 ก.ค.61 9 ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
13 ก.ค.61 15 ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
14 ก.ค.61 16 ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
20 ก.ค.61 22 ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
21 ก.ค.61 23 ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,500
28 ก.ค.61 30 ก.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,500
3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
4 ส.ค.61 6 ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,500
11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,500
17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
18 ส.ค.61 20 ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
25 ส.ค.61 27 ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
1 ก.ย.61 3 ก.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
8 ก.ย.61 10 ก.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
14 ก.ย.61 16 ก.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
15 ก.ย.61 17 ก.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
22 ก.ย.61 24 ก.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
29 ก.ย.61 1 ต.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>