ทัวร์พม่า 4เมือง 4วัน3คืน

ทัวร์พม่า 4เมือง 4วัน3คืน
ราคา: 18,900 บาท
รหัสทัวร์: MM BT MMR10 4D3N FD

รหัสโปรแกรม : MM BT MMR10 4D3N FD


กำหนดการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สอง     ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-
                  วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
วันที่สาม     พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-
                  เขามัณฑะเลย์
วันที่สี่         ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ

 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
12 ต.ค.61 15 ต.ค.61 19,900 19,500 18,900 3,000
19 ต.ค.61 22 ต.ค.61 19,900 19,500 18,900 3,000
2 พ.ย.61 5 พ.ย.61 18,900 18,500 17,900 3,000
16 พ.ย.61 19 พ.ย.61 18,900 18,500 17,900 3,000
6 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 19,900 19,500 18,900 3,000
7 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 20,900 20,500 19,900 3,000
14 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 18,900 18,500 17,900 3,000
21 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 19,900 19,500 18,900 3,000
29 ธ.ค.61 1 ม.ค.61 21,900 21,500 20,900 3,000
30 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 21,900 21,500 20,900 3,000
18 ม.ค.62 21 ม.ค.62 18,900 18,500 17,900 3,000
25 ม.ค.62 28 ม.ค.62 18,900 18,500 17,900 3,000
2 ก.พ.62 5 ก.พ.62 18,900 18,500 17,900 3,000
16 ก.พ.62 19 ก.พ.62 19,900 19,500 18,900 3,000
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>