ทัวร์พม่า สบาย อิ่มบุญ สุขใจ 3วัน2คืน

ทัวร์พม่า สบาย อิ่มบุญ สุขใจ 3วัน2คืน
ราคา: 9,991 บาท
รหัสสินค้า: MM SBT GT RGN DD05 3D2N DD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม: MM SBT GT RGN DD05 3D2N DD 
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว–เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-สถูปพระสุพรรณกัลยา-เจดีย์ชเวดากอง 
วันที่สาม สิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)  ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - วัดพระหินอ่อน  ช้างเผือก- กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ 
ค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
เด็กทารก
อายุไม่เกิน
2 ปี
1 ท่าน
Join Land
1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
05-07 พฤษภาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
10-12 พฤษภาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
11-13 พฤษภาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
12-14 พฤษภาคม 2561 11,991 11,991 11,991 2,999 9,991 3,500
13-15 พฤษภาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
17-19 พฤษภาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
18-20 พฤษภาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
19-21 พฤษภาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
24-26 พฤษภาคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500
25-27 พฤษภาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
26-28 พฤษภาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
27-29 พฤษภาคม 2561 11,991 11,991 11,991 2,999 9,991 3,500
31พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
01-03 มิถุนายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
02-04 มิถุนายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
06-08 มิถุนายน 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500
07-09 มิถุนายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
08-10 มิถุนายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
09-11 มิถุนายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
13-15 มิถุนายน 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500
14-16 มิถุนายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
15-17 มิถุนายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
20-22 มิถุนายน 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500
22-24 มิถุนายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
23-25 มิถุนายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
27-29 มิถุนายน 2561 9,991 9,991 9,991 2,999 8,991 3,500
28-30 มิถุนายน 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
29มิถุนายน 2561 – 01กรกฎาคม 2561 10,991 10,991 10,991 2,999 9,991 3,500
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>