ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน2คืน

ราคา: 10,800 บาท
รหัสทัวร์: MM PL VINTAGE MYANMAR 3D2NSL

รหัสโปรแกรม : MM PL VINTAGE MYANMAR 3D2NSL
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา
พักโรงแรมเรือ Vintage Luxury Hotel

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน
                    (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง       หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว
                    ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ
วันที่สาม       สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง –  พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต
                    พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
เดือน วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดียวเพิ่ม
มีนาคม 09-11 มี.ค. 61
10-12 มี.ค. 61
16-18 มี.ค. 61
17-19 มี.ค. 61
23-25 มี.ค. 61
11,900 บาท 11,400 บาท 2,900 บาท
24-26 มี.ค. 61
30 มี.ค.-01 เม.ย.
31 มี.ค.-02 เม.ย.
11,800 บาท 11,300 บาท
เมษายน 06-08 เม.ย. 61
07-09 เม.ย. 61
13-15 เม.ย. 61
14-16 เม.ย. 61
15-17 เม.ย. 61
12,800 บาท 12,300 บาท 2,900 บาท
20-22 เม.ย. 61
21-23 เม.ย. 61
11,500 บาท 11,300 บาท 2,900 บาท
27-29 เม.ย. 61
28-30 เม.ย. 61
29เม.ย.-01พ.ค.
12,900 บาท 12,300 บาท 2,900 บาท
พฤษภาคม 04-06 พ.ค. 61
05-07 พ.ค. 61
11-13 พ.ค. 61
12-14 พ.ค. 61
18-20 พ.ค. 61
19-21 พ.ค. 61
25-27 พ.ค. 61
26-28 พ.ค. 61
10,800 บาท 10,400 บาท 2,900 บาท
มิถุนายน 01-03 มิ.ย. 61
02-04 มิ.ย. 61
08-10 มิ.ย. 61
09-11 มิ.ย. 61
15-17 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
22-24 มิ.ย. 61
23-25 มิ.ย. 61
29มิ.ย.-01ก.ค.
30มิ.ย.-02ก.ค.
10,800 บาท 10,400 บาท 2,900 บาท
กรกฎาคม 06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61
10,800 บาท 10,400 บาท 2,900 บาท
27-29 ก.ค. 61
28-30 ก.ค. 61
11,900 บาท 11,400 บาท 2,900 บาท
สิงหาคม 03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
10,800 บาท 10,400 บาท 2,900 บาท
10-12 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
11,900 บาท 11,400 บาท 2,900 บาท
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
31ส.ค.-02ก.ย.
10,800 บาท 10,400 บาท 2,900 บาท
กันยายน 01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29ก.ย.-01ต.ค.
10,800 บาท 10,400 บาท 2,900 บาท
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>