ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน 3วัน2คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน 3วัน2คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: MM SPR MDL001A 3D2N 8M
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : MM SPR MDL001A 3D2N 8M
  • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
  •  ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานจอง ศิลปะพม่าแท้ๆ
  • เจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุด
  • ชมทัศนียภาพรอบเมืองมัณฑะเลย์บน มัณฑะเลย์ฮิลล์
  •  สะพานไม้อูเบ็ง เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

กำหนดการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ –  สะพานไม้อูเบ็ง                
วันที่สอง        มัณทะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง – วัดมหากันดายง
                     ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์พญาเธียรดาน– วัดกุโสดอ – Mandalay Hill   
วันที่สาม        พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ        

อัตราค่าบริการ         

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พักห้องละ  
2 ท่าน
เด็กเสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน เด็กไม่เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน
พักเดี่ยว
ท่านละ
เมษายน : 14-16 (สงกรานต์) 11,900  
11,900
 
 
11,900
 
 
4,000
 
เมษายน : 28-30 10,900 10,900 10,900 3,500


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>