ทัวร์พม่า มิงกาลาบา มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์-มิงกุน 3 วัน

ทัวร์พม่า มิงกาลาบา มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์-มิงกุน 3 วัน
ราคา: 9,777 บาท
รหัสสินค้า: MM PL MM0018M MDL-MINGUN 3D
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : MM PL MM0018M MDL-MINGUN 3D
เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์
ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี สู่ เมืองมิงกุน สัมผัสสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และงดงาม
ชมทัศนียภาพเมืองมัณฑะเลย์  ณ  มัณฑะเลย์ฮิลล์
เมนูพิเศษ !! กุ้งเผา
แจกฟรีทุกที่นั่ง!!! เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี + ผ้าเช็ดพระพักตร์ + หนังสือสวดมนต์

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – มัณฑะเลย์ฮิลล์

วันที่สอง       มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเป่ง – วัดมหากันดายงค์ – มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน

                    เจดีย์ชินพิวมิน – มัณฑะเลย์

วันที่สาม       พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
– กรุงเทพฯ 

อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ
เดือน วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดียวเพิ่ม
สงกรานต์ 14-16 เมษายน 61 9,777 บาท 1,900
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>