ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม 4วัน3คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม 4วัน3คืน
ราคา: 18,900 บาท
รหัสสินค้า: MM PEL MDL002 4D3N 8M
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : MM PEL MDL002 4D3N 8M
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อู่เป่ง
วันที่สอง มัณฑะเลย์–พุกาม–ทะเลเจดีย์พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดสัพพัญญู-วัดมนูหะ-มหาเจดีย์ธรรมยังยี-  เจดีย์ชเวซันดอ-เจดีย์บูพยา                                                                                                         
วันที่สาม พุกาม-มัณฑะเลย์- อมรปุระ-วัดมหากันดายง-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ- Mandalay Hill
วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี - มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ


 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ   2 ท่าน
เด็กเสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน
เด็กไม่เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน
พักเดี่ยว
เพิ่ม
มกราคม : 10-13
กุมภาพันธ์ : 21-24
มีนาคม : 28-31                       เมษายน : 11-14                           
พฤษภาคม : 23-26 
มิถุนายน : 13-16                          
พักโรงแรม 3 ดาว
18,900.-
18,900.-
18,900.-
19,900.-
17,900.-
17,900.-
 
18,900.-
18,900.-
18,900.-
19,900.-
17,900.-
17,900.-
 
17,900.-
17,900.-
16,900.-
18,900.-
16,900.-
16,900.-
 
5,000.-
5,000.-
5,000.-
6,000.-
5,000.-
5,000.-
 <<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>