ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ 3วัน2คืน

ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ 3วัน2คืน
ราคา: 19,900 บาท
รหัสสินค้า: MM BT MMR061 3D2N FD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : MM BT MMR061 3D2N FD
กำหนดเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา
วันที่สอง มัณฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
วันที่สาม เฮโฮ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคา พม่า อินเล อินเลิฟ บิน FD 3 วัน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 19,900 19,500 18,900 3,500
16 ก.พ.61 18 ก.พ.61 19,900 19,500 18,900 3,500
2 มี.ค.61 4 มี.ค.61 19,900 19,500 18,900 3,500
16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 19,900 19,500 18,900 3,500
30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 19,900 19,500 18,900 3,500
6 เม.ย.61 8 เม.ย.61 21,900 21,500 20,900 3,500
20 เม.ย.61 22 เม.ย.61 19,900 19,500 18,900 3,500
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>