ทัวร์พม่า พาเที่ยวเนปิดอว์

ทัวร์พม่า พาเที่ยวเนปิดอว์
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: MM BT MMR002 4D3N SL
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : MM BT MMR002 4D3N SL
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พิเศษ!! เมนูซุปเปอร์ซีฟู้ด

กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ
วันที่สอง  กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ
              -ตลาดสก๊อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สี่ ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่
1 มี.ค.61 4 มี.ค.61 16,900
15 มี.ค.61 18 มี.ค.61 14,900
5 เม.ษ.61 8 เม.ษ.61 14,900
12 เม.ย.61 15 เม.ย.61 15,900
26 เม.ย.61 29 เม.ย.61 14,900
4 พ.ค.61 7 พ.ค.61 13,900
11 พ.ค.61 14 พ.ค.61 12,900
31 พ.ค.61 3 มิ.ย.61 12,900
7 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 12,900
21 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 12,900

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>