ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน
ราคา: 12,900 บาท
รหัสสินค้า: MMR052-BT-MYANMAR-3D-2N-FD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม: MMR052-BT-MYANMAR-3D-2N-FD
กำหนดการเดินทาง

วันแรก            กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-เจดีย์ชเวซันดอว์-เจดีย์บูพญา
                      -โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก

วันที่สอง          พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี
                      -วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์           
วันที่สาม          มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์
                      -พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ
สะพานไม้อูเบ็ง
                      -ทะเลสาบตองตามัน-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่
30 มี.ค. 61 1 เม.ย 61 12,900
6 เม.ย. 61 8 เม.ย. 61 14,900
 <<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>