ทัวร์บาหลี บรูไน เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ 5วัน4คืน

ทัวร์บาหลี บรูไน เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ 5วัน4คืน
ราคา: 19,888 บาท
รหัสสินค้า: BL ZG BWN02 BALI BRUNEI 5D4N BI
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : BL ZG BWN02 BALI BRUNEI 5D4N BI

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุสรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี
วันที่สอง       ระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) - ตลาดปราบเซียน - ชายหาดจิมบารัน
วันที่สาม       วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท
วันที่สี่           ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานนานาชาติบูไน – บรูไน - มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน - มัสยิดทองคำ
                    - พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ตลาดกาดง
วันที่ห้า         บรูไน – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 19,888 19,888 19,888 5,500 12,888
06 – 10 มีนาคม 2561 19,888 19,888 19,888 5,500 12,888
10 – 14 เมษายน 2561 23,888 23,888 23,888 6,500 13,888
08 – 12 พฤษภาคม 2561 19,888 19,888 19,888 5,500 12,888

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>