ทัวร์บาหลี เกาะสวรรคืบาหลี 4วัน3คืน

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรคืบาหลี 4วัน3คืน
ราคา: 14,888 บาท
รหัสสินค้า: BL ZG DSP01 PARADISE IN BALI 4D3N FD
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : BL ZG DSP01 PARADISE IN BALI 4D3N FD

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี
                    – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
วันที่สอง       วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์
วันที่สาม       ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อท
วันที่สี่           ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 8,888
08 – 11 มีนาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 8,888
15 – 18 มีนาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 8,588
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 8,588
12 – 15 เมษายน 2561 19,888 19,888 19,888 4,000 10,888
14 – 17 เมษายน 2561 19,888 19,888 19,888 4,000 10,888
10 – 13 พฤษภาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 8,588
17 – 20 พฤษภาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 8,588
07 – 10 มิถุนายน 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 8,888
14 – 17 มิถุนายน 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 8,888
21 – 24 มิถุนายน 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 8,888
12 – 15 กรกฎาคม 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 9,888
19 – 22 กรกฎาคม 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 9,888
09 – 12 สิงหาคม 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 9,888
23 – 26 สิงหาคม 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 9,888


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>